Privredna delatnost

OSNOVNE PRIVREDNE DELATNOSTI DVD ZVEZDARA BEOGRAD

DVD ZVEZDARA BEOGRAD je upisana u registar društvenih organizacija i udruženja građana sa statusom koji omogućuje delatnosti u oblasti zaštite od požara i primenu mera iz oblasti zaštite od požara na osnovu važećeg Zakona o zaštiti od požara (“Službeni glasnik RS”, br. 111/2009) kao i pratećih podzakonskih akata – pravlnika koji preciznije definišu ovu oblast. Na osnovu navedenog pruža sledeće usluge drugim pravnim licima:

CENTAR ZA OBRAZOVANJE DVD ZVEZDARA BEOGRAD:
 • POSEBNA OBUKA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA ZA LICA KOJA RADE NA POSLOVIMA ZAŠTITE OD POŽARA;
 • (Referenti ZOP, RADNICI FTO – izvršioci na poslovima stalnog dežurstva i neposrednog gašenja požara, lica sa stečenim Srednjim stepenom obrazovanja (III° i IV°);
 • Projektanti i druga lica sa Visokim stepenom obrazovanja (VI° i VII°), na osnovu čl. 55 i čl. 56 Zakona o zaštiti od požara („Službeni glasnik RS“, br. 111/2009). Obuka se obavlja u sedištu i poligonu za vatrogasne kadrove DVD ZVEZDARA BEOGRAD, u ul. Bulevar kralja Aleksandra br. 259 – ulaz iz pasaža br. 257;
 • Edukacija odgovornog lica u pravnom licu o zakonskim obavezama iz oblasti zaštite od požara;
 • Osnovni Kurs za zvanje Vatrogasac u dobrovoljnom vatrogastvu po Pravilniku Vatrogasnog saveza Srbije;
 • OSNOVNA OBUKA ZA ZAPOSLENE kao i PROVERA ZNANJA na osnovu čl. 53 Zakona o zaštiti od požara („Službeni glasnik RS“, br. 111/2009).
KONSALTING:
 • Vođenje referata zaštite od požara- poslovi REFERENTA ZOP;
 • Izrada pravila o zaštiti od požara;
 • Izrada plana evakuacije u slučaju požara;
 • Izrada programa obuke iz zaštite od požara;
 • Izrada sanacionog plana za otklanjanje posledica požara;
 • Izrada analize požarne ugroženosti;
 • Izrada analize postojećeg stanja zaštite od požara;
 • Izrada alarmnog plana.
SERVISIRANJE VATROGASNE OPREME:
 • Prevoznih i ručnih vatrogasnih aparata za početno gašenje požara;
 • Hidrantske instalacije (spoljni – podzemni i nadzemni i unutrašnji – zidni hidranti).
SERVISIRANJE I KONTROLNO ISPITIVANJE VATROGASNE OPREME – PODIZVOĐAČI:
 • Stabilnih sistema za gašenje požara (sprinkler instalacije, instalacije sa raspršenom vodom i teškom penom, instalacije sa prahom i CO2);
 • Sistema za detekciju i dojavu požara;
 • Sistema protivpanične rasvete;
 • Pumpi za povećanje pritiska u hidrantskoj instalaciji (hidrocili);
 • Vatrogasnih aparata tipa S i CO2 na hladan vodeni pritisak (HVP);
 • Posuda i boca sa stabilnih sistema za gašenje požara, na hladan vodeni pritisak (HVP);
 • Celokupne hidrantske mreže sa svim uređajima i armaturama prema pravilniku;
 • Pritiska u stacionarnim instalacijama i instalacijama hidrantske mreže.
MERENJA:
 • Otpora gromobranskog uzemljenja;
 • Otpora zaštitnog uzemljenja električnih instalacija;
 • Pritiska (statičkog) i protočnog (radnog) kapaciteta vode u hidranskoj mreži;
 • Pritiska u stacionarnim instalacijama.
OPERATIVNA VATROGASNA JEDINICA DVD ZVEZDARA BEOGRAD:
 • Pravnim licima, koja se na osnovu Rešenja MUP-a, nalaze u drugoj kategoriji ugroženosti od požara, na osnovu člana 23, 24 i 25 Zakona o zaštiti od požara (“Službeni glasnik RS, br. 111/2009) i Uredbe o razvrstavanju objekta, delatnosti i zemljišta u kategorije ugroženosti od požara, stavlja na korišćenje Službu za zaštitu od požara, sa potrebnim brojem vatrogasaca, stručne izvršioce, Referente, za poslove stalnog dežurstva i neposrednog gašenja požara, tehnički opremljenu za intervenciju prilikom požara i tehničkih akcidenata;
 • Protivpožarno obezbeđenje poslovnih objekata i proizvodnih procesa;
 • PROTIVPOŽARNA STRAŽA javnih skupova na otvorenom i zatvorenom prostoru (koncerti, tribine, fudbalske utakmice, košakaške utakmice, rukometene utakmice, snimanja, žurke i dr.), pravni osnov čl. 51 Zakona o zaštiti od požara (“Službeni glasnik RS”, br. 111/2009);
 • Izvođenje radova zavarivanja, rezanja i lemljenja na privremenim mestima za rad prema važećoj uredbi.
REFERENTNA LISTA DVD ZVEZDARA BEOGRAD

DVD ZVEZDARA BEOGRAD već 71 godina sarađuje sa mnogim velikim, malim i srednjim preduzećima, ustanovama, sportskim i drugim asocijacijama kako u Beogradu, tako i u Srbiji. Navešćemo samo neke od 350 korisnika naših usluga: REPUBLIČKI I GRADSKI ORGANI I ORGANIZACIJE, LOKALNE SAMOUPRAVE, SUDOVI, JAVNA KOMUNALNA PREDUZEĆA, INSTITUTI, FAKULTETI UNIVERZITETA U BEOGRADU, VISOKE ŠKOLE STRUKOVNIH STUDIJA, SREDNJE I OSNOVNE ŠKOLE, PREDŠKOLSKE USTANOVE, DOMOVI KULTURE, UMETNIČKO POSLOVNI CENTRI, KLINIČKO BOLNIČKI CENTRI, DOMOVI ZDRAVLJA, APOTEKE, OSIGURAVAJUĆI ZAVODI, SPORTSKE ASOCIJACIJE – SPORTSKI SAVEZI I SPORTSKI KLUBOVI, AMBASADE, SPECIJALIZOVANA PREDUZEĆA ZA FTO, PREDUZEĆA ZA PROIZVODNJU PIĆA, IZDAVAČKA PREDUZEĆA, TRGOVINSKA PREDUZEĆA, UGOSTITELJSKE ORGANIZACIJE, DOMOVI ZA SMEŠTAJ STARIH LICA, HUMANITARNE ORGANIZACIJE, STAMBENE ZGRADE, AUTOSERVISI , društveni i privatni pravni subjekti u Beogradu i drugim gradovima Republike Srbije.