Servis – održavanje PP opreme

Servis – održavanje PP opreme

Za servis i održavanje PP opreme DVD ZVEZDARA je ovlašćeno rešenjem MUP RS Uprave protivpožarne policije  09/4 broj 217-1177-1/18  i 09/4 broj 217-1177-2/18 od 19.11.2018. godine a na osnovu prethod pribivljanjenog sertifikata Akrediticionog tela broj 06-197 od 15.08.2018 godine (klik za pregled)  kojim je »utvrđeno da ispunjava uslove za obavljanje poslova servisiranja vatrogasnih aparata i opreme i merenje pritiska i protočnog kapaciteta vode u hidrantskoj instalaciji za gašenje požara u prostorijama DVD ZVEZDARA iz Beograda, a poslove kontrolnog ispitivanja i servisiranja stabilnih instalacija za dojavu i gašenje požara vršiće pravna lica ovlašćena za ovu vrstu poslova, a po sklopljenim ugovorima o poslovno-tehničkoj saradnji«. U sklopu svojih delatnosti Dobrovoljno vatrogasno društvo ZVEZDARA se bavi nabavkom, postavljanjem, održavanjem, kontrolnim ispitivanjem i punjenjem protivpožarnih aparata svih tipova, kao i kontrolom ispravnosti hidrantske instalacije na zadovoljstvo mnogobrojnih korisnika usluga. Služba za servis protivpožarnih aparata uspešno posluje od samog osnivanja.
DVD ZVEZDARA poseduje servisnu službu sa kvalitetnim kadrom koji prilikom servisa poštuje sve tehničke normative u ovoj oblasti, tehnički opremljenom servisnom radionicom i novim servisnim automobilima za brze intervencije, kako u Beogradu tako i na terenu u unutrašnjosti.
Servis se vrši u zakonski određenim rokovima o kojima se stara servisna služba i u terminima koji najviše odgovaraju korisnicima usluga.

Vreme odazivanja na poziv je odmah, ili po zakazivanju sa korisnikom usluge na licu mesta ili u servisnoj radionici, a najduže 24 sata po prijemu poziva za udaljene lokacije.

Servis DVD ZVEZDARA podrazumeva:

  •  Servis PP aparata i uređaja svih standardnih proizvođača;
  •  Redovnu periodičnu kontrolu ili vanrednu kontrolu na zahtev korisnika usluge;
  •  Kompletnu i detaljnu analizu tehničkog problema;
  •  U najkraćem mogućem vremenskom roku servisiranje, a u slučaju potrebe zamenu amortizovanog dela novim kako bi se aparat što pre osposobio za rad;
  •  Korektnu cenu servisiranja i naplatu samo stvarnih troškova;
  •  Izuzetno korektan i poslovan odnos;
  •  Zadovoljne korisnike usluga.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *