Posebna obuka za polaganje stručnog ispita

Posebna obuka za polaganje stručnog ispita

Posebna obuka za polaganje stručnog ispita za lica na poslovima zaštite od požara

 

Svi zainteresovani građani (zaposleni i nezaposleni) sa završenom srednjom, višom i visokom stručnom spremom, mogu da pohađaju POSEBNU OBUKU za polaganje STRUČNOG ISPITA  iz oblasti zaštite od požara (ZOP) –  za lica koja rade na poslovima zaštite od požara (RADNICI FTO, REFERENTI ZAŠTITE OD POŽARA, PROJEKTANTI), u skladu sa čl. 56 Zakona o zaštiti od požara (“Službeni glasnik RS”, br. 111/2009).  Predavači – eksperti u oblasti zaštite od požara, kako teorijski tako i praktično, uz primenu androgološko didaktičke metodologije prenose svoje toretsko i iskustveno znanje na osnovu STRUČNOG PROGRAMA sa temama i fondom časova u skladu sa odredbama Pravilnika o posebnoj obuci za polaganje stručnog ispita iz oblasti zaštite od požara. Predavanja praćena elektronskom audio i vizuelnom tehnikom izvode se interaktivno, tako da se gradivo vrlo lako uči i sprema za Stručni  ispit. Godinama može da se čuje od polaznika Posebne obuke, koji su položili Stručni ispit, da 70%  gradiva može da se savlada pažljivim slušanjem na predavanjima. Zahvaljujući izuzetno organizovanoj nastavi,   profesionalnom i odgovornom pristupu posebnoj obuci, kao i činjenici da predavači prenose pravo i korisno znanje svim kandidatima na posebnoj obuci, uspeh kandidata na polaganju Stručnog ispita je kroz dugogodišnju praksu među najvišima u Republici Srbiji.

Posebna obuka se sastoji iz sedam teorijskih predmeta za lica sa višom i visokom stručnom spremom, i šest teorijskih i jednim praktičnim predmetom za osobe sa srednjom stručnom spremom. Posebna obuka iz oblasti zaštite od požara sastoji se iz: opšteg, specijalističkog i praktičnog dela.

Postupak osposobljavanja lica koja rade na poslovima zaštite od požara (u daljem tekstu: kandidati) započinje nastavom iz nastavnih predmeta opšteg dela nakon čega sledi nastava iz predmeta predviđenih specijalističkim delom programa u zavisnosti od poslova koje kandidat obavlja.

Praktičan deo posebne obuke pohađaju samo lica koja obavljaju poslove zaštite od požara sa stečenim srednjim obrazovanjem.

Opšti deo posebne obuke jedinstven je za sva lica i sastoji se od sledećih predmeta, i to: 

 1. Normativno uređenje zaštite od požara;
 2. Opasne materije, požar i eksplozija.

Specijalistički deo posebne obuke za lica koja obavljaju poslove zaštite od požara sa stečenim visokim obrazovanjem sastoji se od sledećih predmeta, i to: 

 1. Preventivna zaštita od požara;
 2. Sredstva za gašenje požara;
 3. Stabilni sistemi zaštite od požara;
 4. Vatrogasne sprave i oprema;
 5. Taktika gašenja požara.

Specijalistički deo posebne obuke za lica koja obavljaju poslove zaštite od požara sa stečenim srednjim obrazovanjem sastoji se od sledećih predmeta, i to: 

 1. Preventivna zaštita od požara;
 2. Sredstva za gašenje požara;
 3. Vatrogasne sprave i oprema;
 4. Taktika gašenja požara.

Praktičan deo posebne obuke obuhvata rad sa vatrogasnom i drugom tehničkom i zaštitnom opremom i sredstvima, rad i postupanje u vatrogasnim jedinicama i drugi praktični rad na poslovima zaštite od požara.

Materijal za učenje i spremanje ispita (skripte, koje pišu sami predavači) dobijaju se u sklopu obuke i taj materijal ostaje u vlasništvu kandidata za polaganje Stručnog ispita, kako bi mogao da ga koristi i u radu na poslovima zaštite od požara.

Da bi ste se prijavili za POSEBNU OBUKU za polaganje STRUČNOG ISPITA potrebno je da prilikom prijave dostavite sledeće dokumenta:

 • Izvod iz matične knjige rođenih;
 • Overenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi;
 • Potvrdu poslodavca (ukoliko je on investitor) o vrsti poslova i radnom iskustvu kandidata;
 • Fotokopiju lične karte;
 • Uplatnicu sa uplaćenom prvom ratom ili celim iznosom naknade za pohađanje obuke.

Sve dodatne informacije možete dobiti ukoliko nas kontaktirate putem:

 • Telefona           +381  11  2416 725         +381   64 6413878        +381   64 6413879;
 • E-mail adrese  dvdzvezdara@gmail.com;
 • Lično – dolaskom u prostorije DVD ZVEZDARA u Beogradu, ulica Bulevar kralja Aleksandra br. 259  –  ulaz kroz pasaž br. 257 desno.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *