Izrada opštih akata

Izrada opštih akata

1.     PRAVILA ZAŠTITE OD POŽARA, PLAN I POSTUPAK EVAKUACIJE za prostor objekta pravnog lica – DVD ZVEZDARA izrađuje na osnovu člana 28 Zakona o zaštiti od požara (“Službeni glasnik RS”, br. 111/2009) u skladu sa ostalim odredbama Zakona o zaštiti od požara i Uredbom o razvrstavanju objekata, delatnosti i zemljišta u kategorije ugroženosti od požara (“Službeni glasnik RS”, br. 76/2010), koji donosi odgovorno lice u pravnom licu. Vlasnik, odnosno korisnik poslovnih, industrijskih i objekata javne namene, objekata blokovskog tipa i podzemnih garaža i objekata u trećoj kategoriji ugroženosti od požara i skupština zgrade, odnosno savet zgrade u stambenim objektima obavezni su da donesu Pravila zaštite od požara koja obuhvataju:

  • Organizaciju tehnoloških procesa na način da rizik od izbijanja i širenja požara bude otklonjen, a da u slučaju njegovog izbijanja bude obezbeđena bezbedna evakuacija ljudi i imovine i sprečeno širenje požara;
  • Zaštitu od požara u zavisnosti od namene objekta sa potrebnim brojem lica osposobljenih za gašenje požara;
  • Obavljanje poslova zaštite od požara;
  • Donošenje Plana evakuacije i uputstva za postupanje u slučaju požara, na osnovu projektne dokumentacije objekta;
  • Način osposobljavanja zaposlenih za sprovođenje zaštite od požara.

GRAFIČKI PRIKAZ PLANA SA PRAVCIMA EVAKUACIJE I POSTUPKOM U SLUČAJU POŽARA  izrađujemo na zahtevanim formatima zidnih panoa. Uobičajen je format A3.

2.     PROGRAM OSNOVNE OBUKE ZAPOSLENIH iz oblasti zaštite od požara DVD ZVEZDARA izrađuje usaglašavanjem sa pozitivnim zakonskim propisima – članom 53, stav 3 Zakona o zaštiti od požara RS (“Službeni glasnik RS”, br. 111/2009) koji donosi odgovorno lice u pravnom licu i koji odobrava saglasnošću nadležni organ MUP RS Sektora za vanredne situacije.
Primenom donesenog Programa osnovne obuke, svi zaposleni u pravnom licu kroz teorijsku nastavu upoznaju se sa opasnostima od izbijanja požara, merama zaštite od požara, kao i praktičnim osposobljavanjem za korišćenje i pravilnu upotrebu opreme i sredstava za gašenje požara, a sve u cilju sprečavanja, izbijanja, širenja i gašenja požara.
Programom osnovne obuke se propisuju:

  • Način sprovođenja osnovne obuke, provera znanja i praktične provere osposobljenosti zaposlenih u pravnom licu;
  • Rokovi u kojima se sprovodi provera znanja i praktična provera osposobljenosti zaposlenih za upotrebu sredstava i opreme za gašenje požara;
  • Tematski sadržaj osnovne obuke;
  • Sadržaj i način vođenja evidencije.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *