Stručni ispit

Stručni ispit

STRUČNI ISPIT IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA

 

NOVA ISPITNA GRUPA KREĆE OD 09. NOVEMBRA 2020. GODINE.

ORGANIZOVANjE OBUKE I POLAGANjE STRUČNOG ISPITA ZA LICA SA SREDNjOM, VIŠOM I VISOKOM STRUČNOM SPREMOM ZA RAD NA POSLOVIMA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA.

DOBROVOLjNO VATROGASNO DRUŠTVO ZVEZDARA (U DALjEM TEKSTU DVD ZVEDARA) po ovlašćenju MUP RS SEKTORA ZA VANREDNE SITUACIJE ORGANIZUJE OBUKU ZA POLAGANjE STRUČNOG ISPITA IZ OBLASTI ZAŠTITE OD POŽARA.

 

Stručni ispit se polaže pred komisijom MUP-a.

Pripremna nastava ima fond od 180 časova (svakog radnog dana od 16:00 do 19:00). Nastava se izvodi u edukativnom prostoru DVD ZVEZDARA, ul. Bul. Kralja Aleksandra br. 259 (ulaz iz pasaža 257) sa kapacitetom do 50 kandidata. Predavači su eksperti iz oblasti zaštite od požara. Obezbeđena je stručna literatura – SKRIPTE, demonstracija vatrogasne opreme kojom raspolaže Operatina Jedinica DVD ZVEZDARA i zajednička oprema MUP RS Vatrogasno spasilačke brigade Beograda, video prikazi gašenja požara (od montiranih i nemontiranih pa do dokumentarnih) i drugo uz optimalnu nastavno-andragološku didaktičku metodologiju.

Posebna obuka iz oblasti zaštite od požara izvodi se po programu koji se sastoji iz: opšteg, specijalističkog i praktičnog dela sa ukupno sedam predmeta.

Prijava kandidata se vrši na našoj adresi na osnovu lične karte i obrasca koji je propisan od strane MUP RS SEKTOR ZA VANREDNE SITUACIJE. Uz prijavu je potrebno priložiti:

  • fotokopiju lične karte
  • izvod iz matične knjige rođenih
  • overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju

Ukupna cena po kandidatu koji se prijavi (a koja uključuje troškove pripremne nastave, prijave, skripti koje ostaju u vlasništvu kandidata kao i polaganje stručnog ispita) iznosi 24.000,00 dinara + 20% PDV-a što ukupno iznosi 28.000,00 dinara. Mogućnost grupnog popusta.

Plaćanje je moguće izvršiti i uplatom na rate s tim što upisnina iznosi 10.000,00 dinara.

Za bliže informacije se obratite u prostorija DVD ZVEZDARA ili nas kontaktirajte na:

011/2416-725 i 064/6413-878

U pogledu pripremne nastava iz bezbednosti i zaštite zdravlja na radu za više informacija kontaktirajte nas na gore navedene telefone.